Kondoros

 

Geist-Csákó kastély

 

A romantikus vadászkastélyt a Szarvason élő Batthyány István gróf és Balza Anna grófnő fia Batthyány László építette Ybl Miklós és Pollack Ágoston tervei alapján 1852-ben. Az emeletes „H” alakú épület főhomlokzatában korai öntöttvas oszlopos loggia épült, a másik szárny oromzata svájci faoszlopos. A kastélyhoz csatlakozik az agrárház, park, parkkapu. A kastély parkjában a fő épülettől 80-100 m-re áll az Ybl Miklós által tervezett reprezentatív neoreneszánsz kupolás kápolna 1864-ből. A kertkapun kívül áll a romantikus intézői lak.

 

Batthyány László a birtokot eladta a gyulai gyertyagyáros, majd sertéskezeskedőnek Geist Gáspárnak, annak intézője Petőfi István a költő öccse volt 1858-1880 között, aki itt halt meg és itt temették el a tanyavilág régi temetőjében. A temetőt már régen felszámolták, de Petőfi István fejfáját a kondorosi iskolának sikerült megmenteni, azóta is az iskola udvarán áll.

 

Parkja nagyon gazdag növényvilággal, fákkal, cserjékkel rendelkezett, itt találunk pl. a megye két legnagyobb vénicszilfája, de még mindig találunk ritkaságszámba menő vadgesztenyefákat, szürke és fehérnyárfákat, hársfákat.

 

Feltűnően sok cserje lehetett a parkban és körülötte, még elhanyagolt állapotában is mutatja azt a gazdagságot és jóízlést, ami itt jellemző volt.

 

Most 2006-ban szomorú, lehangoló látvány úgy a kastély, mint a megmaradt parkterülete. A parkban található az 1865-ben Ybl Miklós által épített reprezentatív neoreneszánsz kupolás kápolna, alatta családi kripta.

 

 

 

(A részlet a Körös Maros Nemzeti Parkért Egyesület 2008-ban Szelekovszkiy László szerkesztésében megjelent Kastélyok és kúriák Békés megyében című könyvből származik.)

 

Falkavadász társulat

feltöltés alatt....

Alapítvány

ALFÖLDI VADÁSZTÁRSULAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

2010.

 

 

Az alapító, aki a jelen alapító okiratot aláírta, úgy határozott, hogy Kondoroson született, Szarvason élő vadászként, édesapja tiszteletére, aki a Nagy-Csákói uradalom intézője volt, az 1850-ben Szarvas területén, a Kondoros pusztán található Batthyány kastélyban megalakított Alföldi Vadásztársulat emlékének méltó ápolása érdekében létrehozza a

ALFÖLDI VADÁSZTÁRSULAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.1./ Az alapító:

Neve: Kepenyes András

Lakóhelye: 5540 Szarvas, Arany János u. 35.

Továbbiakban Alapító

1.2./ Az Alapítvány neve: ALFÖLDI VADÁSZTÁRSULAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány rövidített neve: ALFÖLDI VADÁSZTÁRSULAT ALAPÍTVÁNY

Továbbiakban Alapítvány

1.3./ Az alapítvány működési helye: Békés megye

Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

1.4./ Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

 

 

II.

Az Alapítvány célja:

 

2.1./ Az Alapítvány önálló jogi személy. Az alapítvány, mint pártoktól független szervezet, azoktól semmiféle támogatást nem fogadhat el, pártokat nem támogathat, nem foglalkozhat olyan képviseleti kérdésekkel, mint országgyűlési képviselőjelölt állítása és ilyet nem is támogathat és ezt a továbbiakra nézve is kizárja.

2.2./ Az alapítvány célja, hogy a Történelmi Magyarország területén, elsőkén megalakult vadásztársaságnak méltó emléket állítson és a történelmi hagyományokon alapuló jövőképet adjon vadásznak és nem vadásznak egyaránt. Örök kérdés, hogy Szarvas településnek van-e köze a Csodaszarvas legendához, Nimród fiaihoz? Véletlen, hogy a Történelmi Magyarország mértani közepe éppen ezen a Szarvason van? Véletlen, vagy talán nem is véletlen, hogy az ország első vadásztársaságát, a XIX. század Nimród fiai éppen Szarvas területén alakították meg. A korábban Szarvashoz, ma Kondoroshoz tartozó Nagy-Csákói Batthyány vadászkastélyhoz köthető ugyanis az 1850-ben alakult Alföldi Vadásztársaság. Cél, hogy e Falkavadász társaság hagyományainak megőrzésén, valamint a vadász- és lovasturizmus fejlesztésén keresztül az alapítvány járuljon hozzá a helyi értékek védelméhez, a települések és helyi társadalom megújításához, továbbá a környezeti nevelés eszközeivel mutassa be egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a helyi lakosoknak, a térségben tanuló diákoknak és az ide látogatóknak, legyen az vadász, ló szerető, falkakutya kedvelő vagy éppen természetbarát.

Az Alapítvány céljai elérése érdekében tevékenységét az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. § (c) bekezdése 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 18. 19. és 20. pontjának megfelelően

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

19. euroatlanti integráció elősegítése,

20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;

 

III.

Az alapítvány vagyona

 

3.1./ Az alapítvány vagyona az alapító által véglegesen átadott, az alapítvány céljára rendelt induló vagyon, amelynek összege 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint.

3.2./ Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt csatlakozhatnak, ha a II.2.2. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá járulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.

3.3./ Az alapítvány vagyonát gyarapítják:

a.) A csatlakozók befizetései, hazai és külföldi magánszemélyek, szervezetek, vállalatok és intézmények forintban, vagy valutában pénzbeni, ill. természetbeni vagy pénzben kifejezhető értéket képviselő tevékenységben megnyilvánuló felajánlásai.

b.) Az alapítvány tőkéjének kamatai.

c.) Vállalkozásokból származó bevételek.

3.4./ Az alapító az alapítvány céljára rendelt induló vagyont az alapítvány részére megnyitott pénzintézeti bankszámlán történő elhelyezéssel bocsátotta rendelkezésre.

3.5./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a céljával kapcsolatos tevékenységére fordítja. Ez a vállalkozás csak másodlagos tevékenység lehet. Az Alapítvány a vagyonát illetve annak hozadékát kizárólag a II.2.2. pontban meghatározott cél megvalósítására használhatja fel.

3.6./ Az alapítványi vagyon a kezelő szerv rendelkezése szerint az alapítvány céljaira használható fel úgy, hogy az alapítvány mindenkori vagyona (törzstőkéje) nem csökkenhet az induló vagyon (induló tőke) 50 %-ának összege alá. Egyébként mind a tőke, mind a kamatok felhasználhatók.

 

IV.

Az Alapítvány működése

 

4.1./ Az alapítvány kezelőszerve a Kuratórium. A Kuratórium 3 (három) tagú, a kuratóriumi tagok megbízása határozatlan időtartamra szól. Az alapító a kuratóriumot kuratóriumi elnök, elnökhelyettes és tag tisztségekben határozza meg.

4.2./ Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

4.3./ A Kuratórium tagjait ezen megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg, de a kuratóriumi tisztséggel és feladatellátással kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.

4.4./ A Kuratórium tagjai:

1. Paluska Zoltán  5553 Kondoros, Zrínyi u. 23.

2. Kozsuch Kornél  5553 Kondoros, Szénási út 60.

3. Kurucz Gyula    5553 Kondoros, Bajcsy-Zs. u. 32/1.

4.5./ Az Alapító a Kuratórium tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest jelöl ki. A jelen Alapító Okirat összeállításának időpontjában a Kuratórium elnöke Paluska Zoltán és a Kuratórium elnökhelyettese Kurucz Gyula.

4.6./ Az alapítvány képviseletére a Kuratórium tagjai közül (akár külön-külön is) a kuratórium elnöke és elnökhelyettese jogosult. A Kuratórium gazdálkodik az alapítvány vagyonával, gondoskodik annak rendeltetésszerű, a céloknak megfelelő felhasználásáról.

4.7./ Az Alapítványt harmadik féllel, bírósággal és hatóságokkal szemben a Kuratórium elnöke Paluska Zoltán önállóan képviselheti.

4.8./ A Kuratórium elnöke és elnökhelyettese akadályoztatása esetén felhatalmazhatja meghatározott ügycsoportra vonatkozóan az Alapítvány képviseletére a kuratóriumi tagot is. Átruházott képviselet esetén a felhatalmazott személy jogosult a képviseletre.

4.9./ Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes gyakorolja.

4.10./ Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratóriumi elnök aláírása szükséges.

4.11./ 9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4.12./ A Kuratóriumi tisztség megszűnik

- az Alapítvány megszűnésével vagy

- a kuratóriumi tagság megszűnésével.

4.13./ A Kuratóriumi tagság megszűnik

- a kurátor halálával,lemondásával,

- a Ptk 74/C. § (6)bekezdése alapján,

4.14./ A Kuratórium létszámában a fenti okok miatt bekövetkezett csökkenés esetén - annak tudomásukra jutását követő 30 napon belül - az alapító új kurátort bíz meg.

4.15./ A kuratóriumi üléseket az elnök vezeti.

4.16./ A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az érvényes döntés feltétele a kuratóriumi tagok szavazatainak többsége. Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van.

4.17./ A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze írásban legalább 15 nappal az ülést megelőzően (ajánlott levél, vagy visszaigazolt fax útján), a napirend közlésével együtt azzal, hogy a napirendi pontokra bármelyik kurátor javaslatot tehet és azt a kuratórium köteles tárgyalni.

4.18./ Az alapító véleményezési joggal jelen lehet a kuratórium ülésein, meghívásáról a kuratórium gondoskodik. Az Alapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke készíti el és azt a kuratórium egyhangú szavazással fogadhatja el.

4.19./ A kuratórium ülései nyilvánosak.

4.20./ A Kuratórium üléseit szükség szerint, de naptári évenként legalább egy alkalommal - tárgyév május 20-ig - össze kell hívni.

4.21./ Két kuratóriumi tag írásbeli indítványára az ülést 30 napon belül össze kell hívni.

4.22./ A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vagy megbízása alapján másik kuratóriumi tag az ülést megelőzően legalább két héttel korábban hívja össze, a kuratóriumi ülés időpontjának, helyének, napirendjének közlésével. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontok szerint megtárgyalásra kerülő dokumentumokat.

4.23./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek - amennyiben van ilyen  - az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a  bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

4.24./ A Kuratórium dönt:

- az Alapítvány éves költségvetésének, mérlegének és beszámolójának elfogadásáról,

- működési szabályzatának elfogadásáról,

- az adott évben felhasználható keretösszegről és annak célok szerinti felosztásáról,

- az összegek felhasználásának feltételeiről, a támogatás módjáról,

- az egyes támogatási módokon belül az odaítélés feltételeiről és a kedvezményezettek kiválasztásáról,

- pályázatok kiírásáról és azok, valamint a kérelmek elbírálásáról,

- az alapítványi vagyon befektetésének és/vagy hasznosításának módjáról,

- a csatlakozási szándékok megítéléséről,

- az alapítványi vagyonhasznosításának módjáról, különös tekintettel gazdasági társaságok alapítására,

- befektetési szabályzat elfogadásáról,

- minden olyan kérdésben, amelyet az Alapítók a hatáskörébe utalnak,

- minden olyan ügyben, amelyet a Kuratórium saját hatáskörébe von, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

4.25./ A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

4.26./ A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat tárgyát, időpontját, a szavazásban részt vevő személyek számát, a határozathozatal módját, a határozatot elfogadó, ellenző és/vagy tartózkodó személyek számát.

4.27./ A Kuratórium határozatairól, döntéseiről az érintetteket ajánlott levélben (vagy egyéb átvételt igazoló kézbesítéssel) kell tájékoztatni.

4.28./ A Kuratórium a vonatkozó jogszabályok és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően maga állapítja meg működési rendjét, amelyet a működési szabályzatba foglal az Alapítvány bejegyzésétől számított 120 napon belül.

4.29./ Évente legalább egy alkalommal a Kuratórium az Alapítót (és a Csatlakozókat) köteles írásban tájékoztatni munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

 

VI.

Közhasznúsági nyilatkozatok

6.1./ Az alapítók rögzítik, hogy az Alapítvány a törvényben és jelen Alapító Okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat.

6.2./ Az Alapítvány működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. A Kuratórium az Alapítvány üzletévi gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

6.3./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámolót készít alapítók részére a végzett munkájáról, döntéseiről és intézkedéseiről, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. (éves beszámoló)

6.4./ Az éves számviteli beszámolót és a Közhasznúsági jelentést a Kuratórium hagyja jóvá, és a Kuratórium elnökét hatalmazza fel annak aláírására. A számviteli beszámoló jóváhagyása a jelen Alapító Okirat IV./7. pontjában rögzített döntéshozatali eljárási szabályok szerint történik.

6.5./ Az Alapítvány köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

6.6./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Alapítvány tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapító Okiratban rögzített tevékenységre fordítható.

6.7./ Az Alapítvány a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételéhez kapcsolódóan köteles a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a HVG c. hetilapban történő közzététellel, valamint az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozni. Az Alapítvány a nyilvánosság érdekében egyebekben a működését érintően bármely érdekelt számára irat betekintési lehetőséget biztosít és felvilágosítást nyújt a jelen Alapító Okirat VI./6.10-6.12. pontjában rögzítettek szerint.

6.8./ Az Alapítvány az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) illetően a bárki általi hozzáférhetőséget (betekintését és az érdeklődő saját költségére másolat készítését) biztosítani köteles.

6.9./ Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

  • a számviteli beszámolót;
  • a költségvetési támogatás felhasználását;
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
  • a cél szerinti juttatások kimutatását;
  • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
  • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
  • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

6.10./ A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, - ide értve az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést- való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnökének megküldeni.

6.11./ A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

6.12./ A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

VII.

Záró rendelkezések

 

7.1./ Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

7.2./ Az Alapítvány bármely okból történő jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapítvány vagyonát nem lehet felosztani az Alapító és a Csatlakozók között, hanem azt - a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - az Alapítvány célszerinti tevékenységét folytató - elsősorban hagyományőrző célokat megvalósító - más Alapítvány vagyonának gyarapítására kell fordítani azzal, hogy az ily módon vagyonjuttatásban részesülő azt köteles a jelen Alapító Okirat II.2.2. pontjában meghatározott valamely alapítványi célra fordítani.

7.3./ Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az alapító nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító Okiratot módosíthatja.

7.4./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Szarvas, 2010. december 10.

 

                                 _______________________

                                 Kepenyes András

                                 Alapító

 

 

Vadásztanya

Vadásztanya

 

feltöltés alatt...

Támogatóink

Az Alföldi Vadásztársulat  Közhasznú Alapítvány 2015. évi működését támogatta
emmi logo knea-logo k